Lektionstips

Tidningsveckan: Vem syns i medierna?


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 09 september 2014
Kurs: Bild, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Valfritt
Tema: 

Nedan finner du lektionsförslag kopplade till Tidningsveckan 2014, som pdf:er.
Du kan välja att använda samtliga och få en ganska täckande bild av årets val eller bara ta enstaka som passar in i just din undervisning.
Övningarna passar bäst i ämnena samhällskunskap och svenska men även bildämnet finns representerat. Just övningarna med bilder handlar mycket om kritisk granskning och borde vara användbar även i andra ämnen.

Åsikter och fakta

Valet i bilder

Valets huvudfrågor

Vem syns i medierna?

Har kommunen planerat?

Valresultatet

Koppling till läroplan

Årskurs 7-9
Samhällskunskap
Centralt innehåll
Mediernas roll som informationsspridare, opinions bildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar.
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Kunskapskrav i årskurs 9: Eleven har kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Svenska
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar.

Bild
Bildanalys: Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna … samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå.
Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, det vill säga att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Förberedelser

Tillgång till tidningar.

Syfte

Ge kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar samtidigt som eleverna övas i att bli kritiska granskare av mediebudskapet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.