Lektionstips

Träna på insändare


4-67-9  
Publicerad: 01 januari 2018
Kurs: Svenska
Lektionsantal: En eller flera lektioner.
Tema: Mediekunskap

Det är lätt att hitta argumenterande texter i en dagstidning. Där finns allt från korta insändare till längre debattartiklar och tidningens egen debatt, ledaren. Släpp in dina elever i den aktuella debatten! Läs insändare, gå igenom hur de är uppbyggda och hitta spännande, roliga och viktiga ämnen att argumentera utifrån. Ta hjälp av nyhetsmaterialet och de insändare som är aktuella och låt dina elever skriva egna debatterande texter.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

 

A Introduktion

Inled arbetet med att berätta vad en insändare är och hur viktigt det är för demokratin att vi kan göra våra röster hörda i en dagstidning. Visa eleverna några lokala, aktuella insändare. Enklast hittar ni dem i nättidningen. Visa både välskrivna exempel och sådana som inte lockar till läsning.

Titta på:

 • rubriker
 • inledningar
 • åsikter och argumentationer
 • avslutningar
 • språk, flyt i texten och längd
 • signeringar

Vilka insändare skapar debatt och vilka anser klassen har brister? Be eleverna att motivera sina svar.

B Fördjupning

Identifiera insändarens delar

Analysera en insändare från din lokaltidning eller välj vår som exempel.

Vi vill jobba

Vi är tre 14-åringar i Lidköping som vill arbeta trots att vi fortfarande går i skolan. Men de jobb som finns är för de som redan gått ur skolan. Vi tycker att fler möjligheter borde finnas för oss. Vi skulle bli mer motiverade att arbeta i framtiden och skaffa oss ett bra CV. De som anställer oss när vi slutar skolan skulle få bättre anställda. Vi gillar att Vård och omsorg här i kommunen ger 35 ungdomar på högstadiet jobb på höstlovet. Fler företag borde följa deras exempel. Det kanske kostar för vi vill ju ha en skaplig lön, men alla tjänar säkert på det i längden. Vi får tidig erfarenhet hur det är att jobba. Åk runt i skolor, prata med ungdomar och ge oss möjligheter att arbeta redan som högstadieelever! Barn och ungdomar är de som ska ta över. Vad vill ni egentligen med er arbetsplats och kommunens framtid?

Filippa, Jacob och Andreas
Hämtad ur nlt.se

Låt gärna eleverna arbeta i par med dessa frågor. Redovisa tillsammans!

 • Hur bra stämmer rubriken med budskapet i insändaren? Ge förslag på en alternativ rubrik.
 • Markera inledningen, åsikter, argument, förslaget och slutsatsen.
 • Håller åsikterna och argumentationen? Hur?
 • Skulle ni vilja förbättra insändaren? Hur?
 • Ge alternativ till signeringen.

 

C Aktivitet

Välj en gemensam nyhet att debattera

Låt eleverna ge förslag och presentera nyheter ur pappers- eller nättidningar. Välj bland förslagen och enas om en nyhet att debattera, där eleverna har olika åsikter.

Gemensamt

Hjälps åt att göra en tankekarta med olika åsikter, argumentationer, slutsatser och förslag. Låt eleverna sedan individuellt skriva var sin insändare utifrån tankekartan. Tills sin hjälp bör eleverna veta vilka delar som ingår i en insändare.

 1. Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
 2. Inledning som presenterar budskap.
 3. Åsikter som förstärks med väl vald argumentation.
 4. Förslag på lösning.
 5. Uppmaning till andra, en slutsats eller en fråga.
 6. Signering med namn eller signatur.

DUppföljning

A. Redovisning
Låt eleverna läsa upp insändarna för varandra i grupper om fyra till sex elever. Se till, om det är möjligt, att det i varje grupp finns insändare med olika åsikter. Uppmana eleverna att ge varandra positiv respons och lyfta fram något som var bra. Avsluta med att två elever tillsammans hjälps åt att förbättra sina insändare. Återsamlas i gruppen och läs insändarna på nytt. Ta hand om alla bearbetade insändare och välj tillsammans med eleverna några med olika åsikter att skicka till lokaltidningen.

B. Bemöt varandras åsikter
Byt insändare med varandra i klassen och låt eleverna bemöta insändarskribenten, antingen hålla med kanske med nya argument eller protestera med hjälp av egna åsikter och argument. Redovisa i respektive par. Avsluta med att läsa några insändare högt i klassen.

C. Träning ger färdighet
Kanske vill du sätta dina eleverna på prov? Ge dem i uppgift att skriva insändare helt på egen hand. De ska nu välja eget ämne och skriva en insändare som övertygar. Avsluta med att eleverna coachar varandra fram till välskrivna och engagerande insändare. Gör klassens röster hörda i lokaltidningen. Skicka in via nättidningen.

Bakgrund

Länkar om att skriva insändare

Om åsiktstexter från Mediekompass

Bloggen Opinionsskrivaren

Bloggen Skrivtips

Hur man skriver insändare, från Mediekompass

 

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11, reviderad 2018-07-01

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
• Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
• Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6
Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i svenska, årskurs 7-9
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner
• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
• Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 7-9
Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Förberedelser

Leta efter bra och elevnära insändare ur lokaltidningen, gärna från nättidningen. Försök hitta en som uppfyller kriterierna för en insändare. Se Moment C Aktivitet.


Syfte


• Att diskutera olika åsikter i samhället.

• Att kunna identifiera de olika delarna i en insändare.

• Att kunna skriva en egen insändare och bemöta andras.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.