Lektionstips

Personporträtt


4-67-9  
Publicerad: 01 januari 2018
Senast uppdaterad: 21 januari 2019
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap

I den här övningen får eleverna lära sig att kritiskt läsa personporträtt i dagstidningar, och öva på att själva skriva ett personporträtt.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Läraren förbereder genom att samla ett passande antal tidningsartiklar med personporträtt.

1. Välj ett eller flera personporträtt läs och undersök följande:
* Miljön. Beskrivs miljön, där intervjun genomförs? Var i artikeln? Ge exempel?
* Personens utseende, personliga drag eller speciella egenheter? Ge exempel.
* Vilka fakta finns med om personen? Ge exempel
* Vilket fokus har artikeln? Privatpersonen, yrkesmänniskan, en specifik händelse, annat?
* Hur slutar artikeln? Varför har skribenten valt att sluta så?
* Finns bild/er till artikeln? Förstärker bilden något som beskrivs i artikeln?

Att diskutera:

  • Används yttre faktorer som miljö eller utseende för att förstärka vissa drag hos personen?
  • Skiljer sig porträtten åt beroende på vilken slags person det gäller? Hur skildras exempelvis män respektive kvinnor? Förstärker artikeln känslan av makt eller utsatthet, framgång eller misslyckande?
  • Är det, baserat på vad som framgår, en rättvis bild som målas upp? Är den kanske förskönande?

2. Träna att skriva egna personporträtt.
* Gör en kom ihåg lista om vad du ska lägga märke till under intervjun.(rummet, ljud, kläder osv)
* Välj en intervjuperson som du helst inte känner. Bestäm vilket fokus du ska ha (arbetet, en resa, fritidsintressen osv).
* Anteckna några intervjufrågor som du absolut vill ha svar på.
* Genomför intervjun, ställ följdfrågor, som du vill ha svar på även om du inte skrivit ner dem.
* Kom ihåg kamera om du vill ha bild. Försök att ta en bild, som stämmer med dina intryck av personen.

3. Skriv din artikel. Sätt upp artiklar och bilder i klassrummet så att alla kan läsa. Diskutera vad som blev bra och vad som skulle kunna förbättras.

Koppling till Skolverkets styrdokument, kursplan för svenska, reviderad 2018. 

Ur centralt innehåll, årskurs 4-6 samt 7-9

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud
samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar
emot respons på texter.

Språkbruk
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva
en faktatext.

Språkbruk (årskurs 7-9)
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna
identitetsutvecklingen.
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i
olika medier och sammanhang.

Förberedelser

Samla in personporträtt ur dagstidningar.

Syfte

Att kritiskt kunna läsa ett personporträtt, och själv träna på att skriva ett.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.