Lektionstips

Nyhetsnotiser


4-67-9  
Publicerad: 01 januari 2018
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Ett par lektioner.
Tema: Mediekunskap

Notisen är den mest komprimerade nyhetstexten. Den ska vara kort och informativ och ha ett enkelt språk, som effektivt och direkt berättar det viktigaste i en händelse. I det är lektionsförslaget ger vi förslag på hur ni i klassen kan analysera journalisternas notiser och hur eleverna kan skriva egna.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

A – introduktion

Notisen innehåller all fakta, som läsaren behöver för att förstå sammanhanget och bli informerad. Redan i inledningen ger den svar på flera av de journalistiska frågorna Vad? Var? När? Vem? Hur? och Varför? Korta notiser ger läsaren en chans att snabbt ta del av många nyheter. Notisen kallas ibland för ”nyhetens pärla” eftersom den är kort och informativ och dessutom lätt att placera på en tidningssida.

• Läs notiser
Om ni har tillgång till pappers- eller pdf-tidningar kan ni låta eleverna leta efter notiser för att sedan återberätta händelser.
– Diskutera om det finns notiser som eleverna hade velat ha mer information om.

– Varifrån kommer notiserna? Tidningens egna? Från nyhetsbyrån TT?

– På vilka sidor i tidningen hittar eleverna flest notiser?

– Finns notiser som hade fått större utrymme i en annan dagstidning?

• Studera notisens struktur

Välj en välskriven och intressant notis och låt alla elever studera den. Be dem att i texten markera svaren på de sex journalistiska frågorna, Vad? Var? När? Vem? Hur? och Varför? och ta ställning till om den viktigaste informationen kommer först.

De kan ge förslag på andra sätt att inleda notisen. Resonera om det finns ytterligare fakta som journalisten troligen vet, men som inte kom med, eftersom det bara blev en notis.

• Studera språket i notisen

Hur komprimerar reportern texten? Undersök hur han/hon:

• använder effektiva ord och formuleringar.

• delar in texten i stycken.

• varierar korta och längre meningar.

• undviker att upprepa samma ord.

B – aktivitet

Skolnyhet blir notis

Journalister fokuserar sina berättelser på det allra viktigaste. En huvudregel är att skriva kort, klart och konkret. Det gör de bäst i en notis, som inte behöver vara längre än ett par meningar. Låt eleverna skriva på samma sätt och berätta om något som just hänt på skolan. Välj tillsammans en händelse som kunde blivit en nyhet i tidningen.

• Bygg upp handlingen tillsammans

Svara skriftligt med hela meningar på dessa frågor:

– Vad har hänt?

– Vem eller vilka var inblandade?

– När hände det?

– Var hände det?

– Hur gick det till?

– Varför hände det?

• Vad är viktigast att berätta?

Diskutera vilken fakta som är viktigast och därför bör inleda notisen. Låt eleverna ge förslag på i vilken ordning ni ska berätta vad som hänt. Numrera meningarna från ett till sex! Skriv i den ordningen!

• Skriv tillsammans
Diskutera olika förslag och enas till slut om texten i klassens skolnotis. Tänk på att ni i enstaka meningar kan väva in flera av svaren på de sex frågorna. Läs notisen högt och fila på formuleringarna tills hela klassen är nöjd. Sätt rubrik! Vilken pressbild passar att illustrera er notis med?

C Fördjupning

Från nyhetsartikel till notis

En notis kan vara en förkortning av en längre artikel. Låt eleverna arbeta på samma sätt. Börja med att i en nyhetsartikel stryka under svaren på frågorna: Vad? Var? När? Vem/vilka Hur? och Varför?

Svaren på frågorna utgör kärnan och ska finnas med i notisen. Låt eleverna arbeta på samma sätt som i skolnotisen.

De kan också tänka på dessa skrivråd:

• Skriv rakt på sak med det viktigaste först.

• Ge direkt information i en första kort mening.

• Hitta egna ord och formuleringar.

• Undvik fackuttryck.

• Var tydlig.

• Skriv kort, max 700 tecken.

• Undvik klockslag och datum.

Läs och förbättra notiserna

Sätt eleverna två och två för att diskutera varandras notiser i syfte att förbättra och hjälpa varandra. Vad är bra? Finns det andra sätt att formulera sig? Kunde notisen börjat på annat sätt? Kan man skriva mer koncentrerat? Skriv om tillsammans! Läs sedan upp notiserna för varandra i klassen.

Koppling till skolans styrdokument.
Lgr 11 Kursplanen i svenska, reviderad 2018

Årskurs 4-6 och 7-9, centralt innehåll
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Språkbruk
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Förberedelser

Ta med några aktuella notiser och någon nyhetsartikel att använda som underlag för lektionen.

Syfte

Att lära eleverna skriva notiser.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.