Lektionstips

Dag 4: Lokalsidorna


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 08 oktober 2015
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Temaarbete, Tidningsveckan 2015
Tema: Mediekunskap, Nyheter

Vi fokuserar på era lokalsidor. Välj den eller de sidor som står er geografiskt närmast. Här finns ju de nyheter som vanligtvis är viktigast i vanliga människors liv. Ett beslut i kommunfullmäktige kan ju betyda mycket mer än ett beslut i Bryssel av EU.

1 Ämnesfördjupning

Låt eleverna läsa igenom dagens lokala nyheter och välja ut de tre viktigaste. Samla in resultatet och diskutera vad som är en viktig nyhet. Jämför med vad som skrivs här: Vad är en nyhet?
eller här för en mer omfattande (och tidskrävande) kurs: Är det sant?
Överensstämmer gängse nyhetsvärdering med er uppfattning? Diskutera.

2 Kritisk granskning

När det gäller tidningens lokalrapportering har du som lokal invånare en unik inblick, du känner ofta väl till vad som händer. Därför, anlägg ditt kritiska öga när du läser om lokala nyheter och diskutera i klassen om tidningens lokala nyheter faktamässigt överensstämmer med era egna erfarenheter.
Är det något ni saknar? Finns det något ni verkligen tycker att lokaltidningen ska skriva om så kontakta tidningen eller någon enskild journalist och delge dem era synpunkter.

3 Uttryck dig!

A. Titta i vår ”Skrivarskola” på modellen för att skriva en nyhetsartikel: Nyhetsartikel. Utgå från modellen när du granskar de lokala nyhetsartiklarna.
Är rubrikerna bra?
Lockar de till läsning? Har du bättre alternativ?
Hur är ingresserna utformade? Är de för långa/korta? Innehåller ingresserna några pratminus?
Är brödtexterna långa eller korta?
Hur många pratminus innehåller de? Är fördelningen mellan berättade text och pratminus bra eller borde den förändras?
Hur många mellanrubriker förekommer? Borde det vara fler, eller färre?
Tillför bildtexterna någonting eller är de upprepningar av det
B. Innehåller artiklarna bra faktatexter?
Stryk alla pratminus och granska den berättande texten. Innehåller den ord eller påståenden som gör att skribenten tar ställning, blir subjektiv?
C. Skriv en egen nyhetsartikel enligt den mall som skissas i ”Skrivarskola” på www.mediekompass.se. Låt sedan en kamrat läsa artikeln och diskutera sedan innehållet gemensamt.

Kopplingar till skolan styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Centralt innehåll: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Svenska
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.

 

Bakgrund

Tidningsveckan 2015

Missa inte veckans nyheter!
Nyheter engagerar och bidrar med kunskaper till dina ämnen

Vänj eleverna vid att följa nyhetsflödet, utrikes, inrikes och lokalt – med ett kritisk öga!

Årets tidningsvecka fokuserar på nyheter, och nyheter kan genom sin aktualitet på ett engagerande sätt ge ”kött på benen” till de flesta ämnen. Ett avsnitt i samhällskunskap om EU kan bli ganska abstrakt för eleven när man går igenom hela EU:s struktur, men med hjälp av ett aktuellt exempel som belyses i medierna blir allting kanske mer konkret och lättare att förstå.
Ämnesfördjupning är den första av grundprinciperna för årets tidningsvecka.
Den andra är att förstå mediebudskap och lära sig att kritiskt granska mediebudskap, det vi brukar kalla mediekunskap eller med ett engelskt uttryck Media literacy, medieläskunnighet. Även om svenska tidningar, radio och tv brukar kunna leva upp till kraven på korrekta fakta, saklighet och opartiskhet så måste du som läsare/lyssnare alltid försöka behålla ett kritiskt öga. Det övar man genom att granska och diskutera texter och bilder och sedan diskutera gemensamt.
Ett annat sätt att öva mediekunskap är att själv skriva om nyheter. På så sätt skaffar man sig en förståelse för hur mediebudskap utformas. Här blir svenskämnet centralt!
Dessa tre inriktningar finns genomgående i lektionsförslagen som:
1. Ämnesfördjupning
2. Kritisk granskning
3. Uttryck dig!

Varje dag i veckan har uppgifter som fokuserar på olika delar av nyhetsrapportering men de behandlar alltid både faktainnehåll och kritisk granskning. Starta veckan med Dag 1, den dagen ska ses som baskunskap. Sedan kan ni välja ordning själva. Ni måste naturligtvis inte göra uppgifterna för dag två på tisdagen utan kan blanda och ge efter behag. Se uppgifterna som ett smörgåsbord att plocka ur!
För att lösa uppgifter behöver ni dagstidningar, antingen pappersvarianten eller e-tidningen. Kontakta er tidning för att få tillgång.
Observera att några av uppgifterna lämpar sig för en hel veckas nyhetsgranskning. Ju större underlag man får för sin granskning desto bättre!

Övningarna dag för dag:

Dag 1: Granska din tidning

Dag 2: Vi fokuserar på sportsidorna

Dag 3: Vi fokuserar på inrikes/utrikes

Dag 4: Lokalsidorna

Dag 5: Tidningens bilder

 

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupning och kritisk granskning

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.