Lektionstips

Arbete under pandemin


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 15 februari 2022
Senast uppdaterad: 11 april 2022
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 60 minuter
Tema: Arbetsmarknad

Pandemin har inneburit hemarbete för många. Mängder av tidningsartiklar om olika kreativa lösningar på hemkontor har fyllt tidningsspalterna under de senaste två åren. För de flesta arbetare har pandemin trots restriktionerna inneburit arbete på plats. Dessa grupper har inte fått ta lika stor plats i medierna, kan en ny undersökning som Kantar Public gjort på beställning av LO visa. Drygt 90 000 artiklar om hemarbete har skrivit under perioden. Samtidigt har det skrivits 40 000 artiklar om risk att smittas på jobbet. Gapet har också ökat över tid.

Susanna Gideonsson, ordförande för LO, menar i en debattartikel att de miljoner arbetare som fortsatt arbeta har hamnat i medieskugga.  Bland LO:s medlemmar har 93 % inte kunnat arbeta hemma under pandemin, men detta har alltså inte återspeglats i mediebevakningen.

I den här uppgiften ska eleverna få analysera hur olika yrkesgrupper i samhället har porträtterats i medierna under pandemin.

1 Lärarens förberedelser

Ta fram lämpliga artiklar om arbete under pandemin som kan användas som exempel.

Här är några förslag men flera är låsta bakom betalvägg.

DN: Så klär vi oss på kontoret efter pandemin

GP: Anna-Karin har jobbat på plats under hela pandemin

UNT: Hemmajobbaren: ”Jag får inte en rast på samma sätt”

2 Genomförande

Låt eleverna läsa Susanna Gideonssons debattartikel i Dagens arena eller gå igenom texten tillsammans. Låt dem söka svaret på frågorna nedan.

 • Varför är det ett problem att olika grupper syns olika mycket, enligt Gideonsson?
 • Vilka klyftor finns på arbetsmarknaden, enligt artikeln?
 • Diskussion: Varför tror ni att medierna inte bevakar arbetares villkor lika frekvent som tjänstemän?

Sedan kan eleverna ta del av en artikel eller reportage där hemarbetare porträtteras. Läs därefter en text om arbetare. Eleverna kan försöka hitta skillnader i hur grupperna porträtteras.

 • Vad handlar artiklarna om?
 • Vem är subjektet?
 • Vad är artikelns vinkel?
 • Vilka problem eller svårigheter för personen eller gruppen betonas?
 • Hur skiljer sig artiklarna eller reportagen åt?

Som fördjupning kan eleverna låtas läsa SCB:s snabbfakta om yrken i Sverige. Här kan eleverna få diskutera sig fram till om de vanligaste yrkesgrupperna har kunnat arbeta hemifrån eller inte. Man kan också titta på skillnaderna mellan kvinno- och mansdominerande yrken. Tror de att fler kvinnor än män har kunnat arbeta hemifrån eller tvärtom?

3 Avslutning

Avsluta lektionen med att klassen tillsammans får sammanfatta vad de har kommit fram till. Eventuella frågetecken kan redas ut och i mån av tid kan eleverna också få diskutera om de håller med Susanna Gideonsson eller inte.

Läs mer

Katalys: Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier

4 Koppling till styrdokument (centralt innehåll)

Samhällskunskap, åk 7-9

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet […].
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Samhällskunskap 1b, Gymnasiet

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller ocsh betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.s

Förberedelser

Läraren samlar in lämpliga artiklar på ämnet inför lektionen.

Syfte

Ge eleverna chans att utveckla sina kunskaper om arbetsmarknadens förutsättningar och mediernas nyhetslogik.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.